Závazná přihláška

k organizaci akce Noc vědců 2019

Přihlašovatel potvrzuje, že závaznou přihlášku vyplňuje s plným vědomím vedení příslušné instituce.

 

 

Organizátor


Koordinátor Noci vědců


Organizace Noci vědců

Na základě Vámi zaslané přihlášky bude Národní koordinátor tým Ostrava, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete níže.

 

Národní koordinátor tým Ostrava na základě přijetí elektronické přihlášky schvaluje organizátora akce Noc vědců 2018. Oficiální vyjádření vám obratem zašleme e-mailem.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Volné sdružení organizací Ostravská univerzita a VŠB - Technická univerzita Ostrava z pozice národního koordinátora Noci vědců 2019 se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit. 

Níže naleznete informace o tom, proč, jak a jaké údaje v Leo Express zpracováváme, včetně informací o způsobu, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že s Vašimi údaji budeme nakládat tak, abychom zamezili jejich zneužití.

 

Základní pojmy a informace

Osobní údaj – osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). 

Subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů – správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je výše zmíněné volné sdružení univerzit.

Zpracovatel osobních údajů – zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů - zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovány? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v kterém nám byly poskytnuty, to je zejména v rozsahu: název společnosti, korespondenční adresa, jméno koordinátora, e-mail a mobilní telefon.